Pedagogická rada

V zmysle Vyhlášky ministerstva školstva SR 306/2008 Z. z. o materskej škole § 6, sa určujú poradné orgány riaditeľa:

(1) Poradný orgán riaditeľa materskej školy je pedagogická rada a metodické združenie.

(2) Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

Poslanie pedagogickej rady

  • Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Má kompetenciu navrhovať,    prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy.
  • Navrhuje opatrenia na zlepšenie práce školy.
  • Vyjadruje sa k hodnotiacim správam školy.
  • Pri svojom rokovaní sa riadi plánom činnosti, ktorý je súčasťou pracovného plánu školy.
  • Vo svojej činnosti sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi a vykonávacími predpismi – vyhláškami a smernicami MŠ SR, štatútom, organizačným a vnútorným poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, pracovným poriadkom a zákonníkom práce.
  • Riadi sa aj internými predpismi, ktoré vydáva riaditeľ školy.

Pedagogickú radu zvoláva riaditeľ školy najmenej päťkrát v školskom roku. Rokovanie PR riadi riaditeľ a zodpovedá v plnej miere za jej činnosť a prijaté závery.