Krúžková činnosť

Dramatický krúžok

Pozýva smelé deti, alebo tie ktoré sa chcú osmeliť, radi sa bavia a vymýšľajú, majú silnejší hlas, radi spievajú, radi spolupracujú v skupine, radi sa zdokonaľujú a neboja sa vystúpiť pred publikom, prípadne majú odvahu skúsiť si to. Tanečné vlohy sú vítané, veľmi vítaní sú tí, ktorí sa neboja hrať negatívnu postavu - veď je to len hra!

Cieľ krúžku: nacvičiť divadlo k Vianociam, ku dňu Zeme prípadne na iné podujatia, potešiť vystúpením starších ľudí, pripadne kamarátov.

Cvičiť si svoje schopnosti hrať budeme spočiatku na rôznych scénkach, budeme cvičiť výslovnosť, silu hlasu, budeme sa hrať so zvukom, so svojou fantáziou, budeme sa hrať s pohybom a pantomímou. Bude nás usmerňovať profesionálny herec!

Vedúce: Milka a Eliška striedavo po týždňoch
Pre koho je určený: veveričky a motýle.

Príspevok rodičov v prvom polroku: 20 € (na kostýmy a rekvizity)
Krúžok bude prebiehať v utorok od 15:35 do 16:10.

 


Folklórny krúžok, začíname 3.10. vo štvrtok

 

Lektorka: Bc. Ľudmila Vernarecová 

Tanečný krúžok je určený pre deti, ktoré obľubujú tanec a spev, je  zameraný na prvé oboznámenie sa s ľudovými pesničkami a ľudovým tancom. Nácvikom na vystúpenie a samotným vystúpením, budú deti posilňovať svoje sebavedomie. Deti sa predstavia svojim rodičom poslednou hodinou v 1. polroku . Hodina krúžku bude trvať 40 minút. Krúžok bude prebiehať v triede Lienok v čase od 14,45-15,25h. Poplatok za 10 stretnutí v prvom polroku je 30,- €, prosím odovzdať v obálke s menom dieťaťa v 1. triede Kuriatka, pani uč. Ľudke.

 

Termíny stretnutí v prvom polroku 2019/2020:

3.10.2019
17.10.2019
28.10.2019
14.11.2019
28.11.2019
9.12.2019
12.12.2019
10.1.2020
21.1.2020
24.1.2020, ukážková hodina pre rodičov

 

AnglictinaOboznamovanie s anglickým jazykom - Angličtina hrou

Angličtina hrou je vzdelávací program založený na pútavej a hravej forme, ktorá je deťom najbližšia. Je rozdelený na zimný a letný kurz, každý v trvaní minimálne 30 lekcií. Prebieha v priestoroch materskej školy v popoludňajších hodinách, na základe písomného prihlásenia a podpísania informovaného súhlasu rodiča. Deti sa hravou formou naučia základnú slovnú zásobu, osvoja si správnu výslovnosť a po absolvovaní kurzu dokážu reagovať v jednoduchých komunikačných situáciách.

Oboznamovanie s anglickým jazykom vedie lektor jazykovej školy PRIMA. Lektor má odborné a pedagogické vzdelanie. Pod jeho vedením sa deti stretávajú v 3 skupinách (Lienky, Veveričky, Motýle), dvakrát v týždni po 30 minút - vždy v pondelok a stredu popoludní. 

 

Poplatok za 1. polrok vrátane pracovného zošita je 42 EUR. Úhrada formou bankového prevodu na číslo účtu jazykovej školy PRIMA 3065176553/0200. Po prihlásení dieťaťa je potrebné uhradiť platbu za 1. polrok do 30. októbra a za 2. polrok do konca februára. Časový harmonogram:

Lienky: 14.30-15.00 hod.

Veveričky: 15.10-15.40 hod.

Motýliky: 15.50-16.20 hod.

 

Informácie o platbách riešte priamo cez konateľa jazykovej školy Prima,

pána Ing. Pavla Sadáka 0904 819 733, nie cez lektora.

Lektorka: Miriam Bystričanová

 

 

Tanečný krúžok "Hviezdička"

 je určený pre deti, ktoré obľubujú rytmickú hudbu, tanec a spev – pre deti z tried Veveričiek a Motýlikov.

Cieľom krúžku je podporovať správne držanie tela, rovnomerne zaťažovať a posilňovať všetky svaly tela, podchytiť prirodzenú detskú  túžbu po pohybe, rozvíjať  ich rytmické cítenie,a pohybové nadanie. Tancom a pohybovými aktivitami rozvíjať pohybové zručnosti, hrubú motoriku, koordináciu pohybov, koordináciu a spoluprácu v skupine, vytrvalosť a precíznosť. Využitím prirodzeného detského záujmu o piesne známych interpretov detských piesní  bude krúžok stimulovať aj rozvoj rozumových, rečových i vokálnych schopností detí.
Na krúžku sa okrem usilovnej práce aj zabavíme a zasmejeme. Deti bude spájať spoločný záujem o tanec a pohyb, a spoločné zážitky, čo  môže pozitívne vplývať aj na ich vzájomné  vzťahy a začlenenie do kolektívu, čo ocenia najmä noví žiaci. Nácvikom na vystúpenie a vystúpením samotným budú deti posilňovať svoje sebavedomie a sebaprezentačné schopnosti. Budeme sa snažiť, aby deti zažili aspoň 1 vystúpenie za polrok.

 

Termíny stretnutí tanečného  krúžku Hviezdička v prvom polroku 2019/ 2020 – každý štvrtok, okrem 2. stretnutia, ktoré bude v stredu 25. 09. 2019, nakoľko 26.09. je školská akcia Zdravko.

 

SeptemberOktóberNovemberDecemberJanuár
 03.10.201907.11.201905.12.201909.01.2020
 10.10.201914.11.201912.12.201916.01.2020
19.09.201917.10.201921.11.201919.12.201923.01.2020
25.09.201924.10.201928.11.2019 30.01.2020

 

Lektorka  -  Milka  0915 370 270
Poplatok za 17 stretnutí  v prvom polroku vo výške 51 € zahŕňa aj kostýmy na vystúpenie. Nezahŕňa prípadné štartovné na súťaži.

 

Cirkevný spevácky krúžok KvietkyCirkevný spevácky krúžok Kvietky

Náš spevácky krúžok sa volá Kvietky a navštevujú ho deti, ktoré majú záujem o spev. Spevácky krúžok sa koná každý nepárny týždeň. Deti vystupujú na školských a farských slávnostiach – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek, Slávnosť patrónky školy, rozlúčka s predškolákmi.

Lektorky: p. učiteľka Lienočiek Ivetka Baroková a Mgr. Anička Kanasová

Každý nepárny týždeň v utorok 15.00 - 15.30 hod. Začiatok krúžku: október 2018

 

 

predskolak

Kurz Predškolák

Kurz podporuje a rozvíja všetky tie oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné začatie školskej dochádzky. Oslabené sluchové a zrakové vnímanie, nedostatky vo vnímaní priestoru, pravoľavej orientácii či vnímaní a reprodukcii rytmu dieťaťu výrazne sťažujú úspešne zvládnuť čítanie, písanie, počítanie... Pomocou rôznych didaktických pomôcok a hier budeme tieto oblasti a funkcie stimulovať a rozvíjať. Veľká časť bude venovaná rozvoju grafomotoriky a správnemu úchopu ceruzky. Kurz je určený pre prihlásené deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. Kurz prebieha skupinovou formou. Po skončení kurzu bude možná konzultácia o pripravenosti dieťaťa do školy.

Termín začiatku kurzu: posledný septembrový týždeň.

Kedy: 12 stretnutí, 1x týždenne v stredy, 45min, dopoludnia v MŠ

Cena: 55 EUR >

 

 

jazykŠikovný jazýček - logopedický krúžok

Logopedický krúžok s názvom Šikovný jazýček je možné navštevovať po absolvovaní logopedického skríningu. Logopedická intervencia je zameraná najmä na problémy s výslovnosťou, plynulosťou reči a narušeným vývinom reči.

Krúžok prebieha v priestoroch materskej školy v dopoludňajších hodinách 1x týždenne v trvaní 30 minút. Dieťa pracuje s logopédom na nácviku správnej výslovnosti a rozvoji svojich jazykových schopností. Hravou formou sa učíme správne vyslovovať jednotlivé hlásky podľa individuálnych potrieb každého dieťaťa, rozvíjame jazykové schopnosti a dôležitú predškolskú zručnosť - fonematické uvedomovanie.

Deti pracujú individuálne alebo sú rozdelené do dvojíc podľa artikulačných ťažkostí, dostávajú úlohy na prácu doma a logopéd komunikuje s rodičmi o aktivitách  na lekciách prostredníctvom e-mailu.

Z dôvodu malého záujmu rodičov sa krúžok Šikovný jazýček ruší.

 

sovaTréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina - kurz pre predškolákov

Prečo je tento kurz vhodný pre predškolákov: okrem zraku, pozornosti a IQ patria jazykové schopnosti (fonematické uvedomovanie a i.) k najdôležitejším predpokladom dobrého čítania

Čo sa deti naučia: analyzovať slová na hlásky, spájať hlásky do slov, rozlišovať sluchom samohlásky a mäkké - tvrdé spoluhlásky, oboznámia sa s veľkými tlačenými tvarmi písmen, precvičia ruku pri písaní, naučia sa sústrediť, pracovať samostatne aj v skupine a natrénujú veľa iných jazykovo-kognitívnych schopností. Kurz prebieha hravou formou, striedajú sa individuálne a skupinové aktivity, práca s pomôckami, šlabikárom, pri tabuli.

Harmonogram kurzu: Kurz je rozdelený do 20. lekcií.

Absolvovanie lekcií tréningu, v rámci ktorého sa preberú témy: delenie slov na slabiky, predstava o krátkej a dlhej slabike, určovanie prvej hlásky v slove, analýza slov na hlásky, diferencovanie samohlások a spoluhlások a ich určovanie  v slovách.

Kedy: 1x týždenne cca 40- 45 min., v stredy dopoludnia
Pomôcky: šlabikár pre každé dieťa
Kurz prebieha skupinovou formou (4-8 detí), minimálne 5 detí

Začiatok kurzu: január 2020

 

 

korculovanie

Korčuliarsky výcvik

V zimnom období v mesiaci február - pondelok, streda, piatok v čase 9.45 - 10.45 majú deti z našej materskej školy možnosť absolvovať 10 tréningových hodín (60 minútové lekcie) základov korčuliarskeho umenia v Ice aréne v Bratislave-Lamači. Na ľade sa im venujú profesionálni tréneri z Korčuľkova. Kurz v r. 2020 prebieha od 4.2. do 22.2.

Kurz je určený pre deti z tried Motýlikov a dopĺňa sa z triedy Veveričiek. Prednosť majú prihlásené deti z triedy Motýle. Prihlášku je potrebné odovzdať p. učiteľke v triede Motýle alebo Veveričky. Cena za kurz je 60 EUR, vypláca sa triednym p. učiteľkám v triedach Motýľov, resp. Veveričiek.

korculeDieťa potrebuje:

- Prilbu (môže byť aj lyžiarska, hokejová) - POVINNÉ
- Tvrdé rukavice - POVINNÉ
- Nabrúsené korčule (najvhodnejšie sú na zaväzovanie)
- Chrániče lakťov, kolien a zápästí /podľa rozhodnutia rodičov/
- Odporúčame termo bielizeň a teplé oblečenie

 

plavaniePredplavecký výcvik

Každoročne sa v druhom polroku môžu predškoláci zúčastniť tzv. predplaveckej prípravy. Predplavecká príprava prebieha v bazéne pod vedením profesionálnych trénerov. V r. 2020 je výcvik organizovaný v spolupráci s AD HOC Malacky v termíne 25.3.-29.3. a lekcie prebiehajú vždy ako dvojhodinovka v čase 10.00-12.00.


Plavecký kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín. Kurz je určený najmä pre 5 - 6 ročné deti. Z našej škôlky majú prednosť deti z triedy Motýlikov. V prípade voľných miest deti z triedy Veveričiek.

plavci

Cieľom kurzu je zoznámiť sa a adaptovať sa na zákonitosti vodného prostredia, zvládnuť základné plavecké zručnosti - dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie na chrbte, skoky do vody a napodobňovanie plaveckých pohybov.

Dieťa potrebuje:

- Plavky (dievčatá jednodielne, chlapci klasické - nie sú vhodné bermudy)

- Plaveckú čiapku  - POVINNE (pre všetkých bez ohľadu na dĺžku vlasov, dievčatá s dlhými vlasmi musia mať vlasy v cope)

- Okuliare

- Uterák

- Protišmykové prezuvky

Cena plaveckého výcviku je 60EUR, z toho 25EUR plavecký kurz a 35EUR doprava.