Stravovanie

V súčinnsti so zmenami finančných pásiem stravovania, bude upravené zaradenie do finančného pásma od 1.januára 2023 aj v našej školskej jedálni. O zmenách budú zákonní zástupcovia informovaní.

Poplatok za stravu upravený od 01.01.2023
Suma: 2.10 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 1.70 EUR /deň poldenné stravovanie, na základe podkladov zo školskej jedálne. Upravené od 1.1.2023. Rodič ktorý neodhlási svoje dieťa zo stravy, platí plnú cenu 2,10 Eur.

Deti do 6 rokov - predškoláci od 1.9.2021 podľa platnej legislatívy (obed v čiastke 1.30 EUR zdarma) platia 0,80 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 0.40 EUR poldenné stravovanie. Rodič, ktorý neodhlási svoje dieťa zo stravy, platí plnú cenu 2.10 EUR.

panak stravovanieSpôsob platby: bankovým prevodom na účet
Číslo účtu (IBAN): SK88 0900 0000 0050 6455 9412 (Slovenská sporiteľňa)
Variabilný symbol: na základe podkladov zo školskej jedálne 
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
Termín:  uhrádza sa mesiac vopred do 25. v mesiaci

Upozornenie: Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr do 7.30 h v deň neprítomnosti do zošita vo svojej šatni alebo telefonicky na tel. čísle 02/64 36 69 61 alebo na e-mail potrokova895@gmail.com (po tomto termíne nebude dieťa odhlásené zo stravy). V prípade, ak zákonný zástupca  nestihne  dieťa odhlásiť pre chorobu do 7.30 hod., rodič má možnosť si v ten jeden deň prísť pre obed do svojich vlastných nádob v čase od 11.30 do 12.00 h (netýka sa predškolákov). 

Vedúca školskej jedálne: Svetlana Potroková, e-mail: potrokova895@gmail.com  tel.: 02/643 66 961
                                                                                      

jedalny listok