Triedy

V našej materskej škole sa nachádzajú 4 triedy pre deti , spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o Vaše deti.

1. trieda - Kuriatka

2. trieda - Lienky

3. trieda - Včielky

4. trieda - Motýle

detske motivy

Ako vyzerá deň u nás

Kuriatka (1. trieda) a Lienky (2. trieda) 

07.00 - 08.15  príchod detí do materskej školy , hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, výber aktivít, edukačné, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena

08.55 – 09.15  desiata, hygiena

08.50 - 11.30 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti (aj mimo prostredia triedy, MŠ) podľa školského vzdelávacieho programu "Svetielko", pobyt vonku (v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa pracujeme individuálne s deťmi v triede), hygiena

11.30 - 12.00  obed, hygiena

12.00 - 14.00  odpočinok

14.35 - 14.55  hygiena, olovrant

15.00 - 17.00  hry a hrové aktivity, ukončovanie aktivít a diskusie, odchod detí domov

Včielky (3. trieda) a Motýle (4. trieda)

07.00 - 08.15  príchod detí do materskej školy , hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, výber aktivít, edukačné, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena

 08.30 - 08.50 desiata, hygiena

09.15 – 12.05 edukačné aktivity, hry a hrové činnosti (aj mimo prostredia triedy, MŠ) podľa školského vzdelávacieho programu "Svetielko", pobyt vonku (v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa pracujeme individuálne s deťmi v triede), hygiena

12.05 - 12.35  obed, hygiena

12.35 - 14.00  odpočinok

14.20 - 14.45  hygiena, olovrant

14.45 - 17.00  hry a hrové aktivity, ukončovanie aktivít a diskusie, záujmové aktivity - krúžky, odchod detí domov