Získané granty a dotácie

 

Na tejto stránke nájdete projekty, vďaka ktorým sme získali dotáciu alebo grant pre našu MŠ.

Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, vďaka ktorým by sme vedeli získať materiálové vybavenie alebo peniaze napr. na rekonštrukciu MŠ a skvalitniť tak deťom pobyt v škôlke, prosím, zašlite nám informáciu e-mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ.
Ďakujeme!

 

 

ROK 2019

Magistrát mesta Bratislavy - Grantový program pre voľný čas, šport a  sociálne aktivity
Projekt: “Pozrite sa, čo už dokážem 2!“ pokračovanie úspešného projektu aj v roku 2019
Získaná dotácia vo výške: 400 EUR

Autorka projektu: RNDr. Jarmila Filipčíková,
Spolupráca: riaditeľka CMŠ Mgr. Iveta Jánošíková

Projekt je voľným pokračovaním projektu zo septembra 2018 a jeho cieľom bolo umožniť deťom zúčastniť sa celoslovenskej súťažnej prehliadky v dramatickej tvorivosti detí a pedagógov Bábkulienka, do ktorej sa registrovali deti z triedy Veveričiek so svojím pôvodným Vianočným príbehom a tanečný krúžok Hviezdička (deti z triedy Veveričiek a Motýľov) so svojimi 4 nacvičenými tančekmi. Vďaka podpore Magistrátu, ktorá z väčšej časti pokryla prepravu detí autobusom do Bánoviec nad Bebravou, deti zažili súťaž na celoslovenskej úrovni, v ktorej o titul Laureát súťažilo 11 škôlok. Naša škôlka, ktorá bola nováčikom na tejto súťaži, získala cenu poroty za spontánnu odozvu detského diváka.

------------------------------

 

ROK 2018

Nadácia Tatra banky - program Dobré srdce 2018

Projekt: Cez rozvoj pedagógov rozvíjajme deti
Získané finančné prostriedky: EUR 500

My ako rodičia oceňujeme záujem pedagógov ďalej sa vzdelávať a prinášať nové idey do práce s deťmi. Osobitný úspech majú u detí hudobné a tanečné aktivity, preto našim cieľom v tomto projekte bolo podporiť tím pedagógov v ich muzikálnom rozvoji.
Prostredníctvom hudobného workshopu sme chceli inšpirovať a priniesť pedagógom nové idey a stimuly do aktivít s deťmi na báze hudby a tanca.

Z jednej časti získaných finančných prostriedkov sme s pomocou profesionálneho lektora mohli poskytnúť učiteľom vzdelávací workshop cielený na učiteľov materských škôl v oblasti hudby a tanca, ktorý učí pracovať s hudbou cez všetky zmysly.
Týmto projektom sme sa snažili podporiť ďalšie zlepšenie aktivít pre deti, ktoré sú na báze hudby a tanca a motivovať deti aj učiteľky, aby si pripravili vystúpenie, ktoré ich bude motivovať k ďalšej práci.

Z druhej časti získaných finančných prostriedkov boli do škôlky nakúpené vyšívané kroje pre chlapcov aj dievčatá v celkovom počte 28ks, ktoré sa budú využívať vo všetkých triedach na skupinových vystúpeniach a besiedkach.

---------------------------------


Nadácia Renovabis – program MS-renovabis-2018
Projekt: Efektívna kresťanská výchova ako prevencia problémového správania v kolektíve materskej školy
Získané finančné prostriedky: EUR 3.200

V posledných rokoch sa v materskej škole zvýšil počet detí, u ktorých sa zistila potreba posilneného individuálneho prístupu zo strany učiteľov z dôvodu črtajúcich sa diagnóz tipu Aspergerov syndróm, poruchy reči, alebo iné zatiaľ nediagnostikované poruchy. Rodičia prirodzene očakávajú profesionálny a kresťanský prístup pedagógov, ktoré pomôže ich deťom napriek ťažkostiam v kolektíve rásť a pozitívne sa rozvíjať. Učitelia pri riešení potrebujú podporu a vedenie špeciálneho pedagóga, ktorý im vie sprostredkovať vedomosti a skúsenosti aké inovatívne prostriedky možno aplikovať pri práci s týmito deťmi, vie situáciu v triede podporiť asistenciou učiteľovi pri kolektívnych činnostiach a zároveň môže v deťom s osobitnými diagnózami ponúknuť individuálny čas a činnosti, ktoré sú prispôsobené jeho potrebám, mimo kolektívu a s inými pomôckami. Takýto prístup nie je možné personálne pokryť pri bežnej prevádzke škôlky. Potreba špeciálneho pedagóga a jeho pôsobenie v škôlke sa však javí ako nevyhnutné pre zvýšenie profesionálnej úrovne učiteľov, radostné deti a spokojných rodičov.

Zo získaných finančných prostriedkov sme mohli financovať podpornú činnosť špeciálneho pedagóga Mgr. Kataríny Kubasovej v našej škôlke.

Taktiež sme mohli podporiť myšlienky svätej Gianny Berettovej Mollovej, ktorá je patrónkou našej škôlky, púťou pedagógov ako aj nepedagogických zamestnancov škôlky do Rajeckých Teplíc, kde sa nachádza jej relikvia a nezisková organizácia Áno pre život tu propaguje jej odkaz. Táto púť mala nielen inšpirujúci vplyv na ďalšie aktivity škôlky zamerané na rodičov detí a budovanie komunity, ale mohla byť stmelujúcim zážitkom pre pedagógov.

Štátny vzdelávací program a kresťanský vzdelávací program, ktorý škôlka napĺňa sa nám podarilo rozšírili o oblasť rozvoja čností u detí. Myslíme si, že rozvoj čností má byť tematizovaný paralelne s vedomostným vzdelávaním, pretože vedie k rozvoju charakteru. K tomu bolo potrebné jeho metodické vypracovanie, ktorého materiály boli rovnako hradené z projektu.

Z oblasti vybavenia škôlky bola potreba nákupu stoličiek do triedy predškolákov, aby sa mohli zdravo telesne vyvíjať. Tieto boli taktiež spolufinancované z prostriedkov projektu.

-------------------------------------

 

Magistrát mesta Bratislavy - Grantový program pre voľný čas, šport a  sociálne aktivity

Projekt: Pozrite sa, čo už dokážem!“
Získaná dotácia vo výške 500 EUR

Autorka projektu: RNDr. Jarmila Filipčíková,
spolupráca: riaditeľka CMŠ Mgr.Iveta Jánošíková

Projekt je zameraný na podporu výtvarných a tanečných zručností a rozvíjanie talentov detí našej škôlky počas voľno časových krúžkových aktivít. Cieľom tanečného krúžku je  podchytiť prirodzenú detskú túžbu po pohybe, rozvíjať rytmické cítenie, pohybové zručnosti, koordináciu a spoluprácu v skupine, vytrvalosť a precíznosť. Cieľom výtvarných aktivít je rozvíjať talent rôznymi výtvarnými technikami,  podporovať záujem o tvorivosť, budovať zdravé sebavedomie zapojením sa do súťaží. Na konci školského roka zrealizujeme záverečnú akciu k projektu, na ktorej budú vystavené najvydarenejšie práce roka našich detí a vystúpi tanečný krúžok „ Hviezdička“ so svojím programom.

-----------------------------------
 
 
ROK 2017
 
Nadácia Volkswagen - Zelená dobrovoľníkom, zamestnanec Mgr. Silvia Koreňová, máj 2017
Projekt: Škôlka v záhrade
Získaný dar vo výške 500 EUR, termín realizácie: jún – október 2017.
Na projekte spolupracovali: riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková a Mgr. Silvia Koreňová. 
 
Podstatou projektu je vytvorenie exteriérovej učebne v areáli školského dvora prostredníctvom inštalácie trvácnych drevených stolov s lavicami. Revitalizovaný priestor bude slúžiť na realizáciu edukačných aktivít (najmä enviro-smeru). Keďže príroda poskytuje množstvo podnetov a inšpirácií, chceli by sme deťom prostredníctvom zážitkového učenia priamo v prírode priblížiť, ako sa o prírodu starať a naučiť ich ju ochraňovať a súčasne aj predĺžiť pobyt detí vonku.
 
-----------------------------------------

 

ROK 2015

Logo Nadacia TescoNadácia Tesco - Grantový program kolegov – Kolegovia pre dobrú vec, zamestnanec Katarína Tarabová, júl 2015
Projekt: Hravo a zdravo nielen na Dni zdravia
Autorka projektu: Denisa Bandurová, spolupráca: riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková
Získaný dar vo výške 2 000 EUR, termín realizácie: september – október 2015.

Cieľom projektu Hravo a zdravo nielen na Dni zdravia je vytvorenie celoročnej športovej zóny s novými certifikovanými prvkami z agátového dreva. Chceli by sme tak nadviazať na tradíciu Dňa zdravia v materskej škole a podporovať deti k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu na školskom dvore a k športovaniu po celý rok. Súčasťou otvorenia novej športovej zóny bude aj 1. ročník výstavy detských prác na tému ´Šport očami detí´ako aj čítanie z knihy Čudná torta od Kristy Bendovej, ktorá poukazuje na význam zdravého stravovania a negatívny vplyv jedenia sladkých dobrôt.

------------------------------------------

 

Nadácia Volkswagen - Zamestnanecký grant 2015, zamestnanec Zuzana Šarközyová, jún 2015

logo nadacia volkswagen slovakiaProjekt: Pozor Peter, Pozor Katka, teraz príde križovatka!
Získaný dar vo výške 1 000 EUR, termín realizácie: september – október 2015.
Na projekte spolupracovali: riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková, Denisa Bandurová, Zuzana Šarközyová

Cieľom projektu je revitalizácia nevyhovujúceho asfaltového povrchu školského dvora a vytvorenie bezpečnej hracej zóny a dopravného ihriska. Prepojenie s exteriérovou učebňou „Škôlka v záhrade“ a implementácia získaných poznatkov priamo na novovybudovanom dopravnom ihrisku. Výsledkom projektu by mal byť zrekonštruovaný povrch školského dvora a vytvorenie dopravného ihriska. Priamo na školskom dvore sa tak budú môcť bezpečne aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky z dopravnej výchovy.

---------------------------------------

logo nadacia tatrabanky

Nadácia Tatrabanky - Zamestnanecký program DOBRÉ SRDCE 2015, zamestnanec Pavol Kubas, máj 2015
Projekt: Športujeme nielen na Dni zdravia
Autorka projektu: Denisa Bandurová
Získaný dar vo výške 325 EUR, termín realizácie: september – október 2015.
zamestnanecky program Dobre srdce

Cieľom projektu Športujeme nielen na Dni zdravia je vytvorenie celoročnej športovej zóny s novými certifikovanými prvkami z agátového dreva. Chceli by sme tak nadviazať na tradíciu Dňa zdravia v materskej škole a podporovať deti k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu na školskom dvore a k športovaniu po celý rok. Súčasťou otvorenia novej športovej zóny bude aj 1. ročník výstavy detských prác na tému ´Šport očami detí´. Finančný príspevok bol použitý na spolufinancovanie balančného mosta na školskom dvore.

------------------------------------

erb Dubravka

Miestny úrad Bratislava – Dúbravka – dotácia Komisie školstva a mládeže MČ Dúbravka so starostom Martinnom Zaťovičom, apríl 2015
Projekt: Škôlka v záhrade
Autorka projektu: Denisa Bandurová, spolupracovali: Oľga Ambrošová, riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková
Dotácia vo výške 300 EUR, termín realizácie: máj – september 2015

Cieľom projektu „Škôlka v záhrade“ je dotvorenie kompaktného priestoru v areáli školského dvora a vytvorenie exteriérovej učebne. Revitalizovaný priestor by mal slúžiť na realizáciu edukačných aktivít ako aj nová oddychová zóna pre deti. Prostredníctvom zážitkového učenia priamo v prírode chceme učiť deti mať rád prírodu a vedieť sa o ňu aj postarať. Revitalizovaný priestor školskej záhrady sa natrvalo začlení do školského dvora a bude slúžiť deťom a pani učiteľkám po celý školský rok.

Po odstránení betónového múrika, zasypaní a zatrávnení nevyužívaného pieskoviska pribudne na školskom dvore časom tabuľa na písanie, lavičky so stolíkmi, vlastnoručne zhotovené búdky pre vtáčiky a kvetináče na pestovanie byliniek.

----------------------------------
 

ROK 2014

Nadacia Renaty Zmajkovicovejludialudom.skludialudom.sk a Nadácia Renáty Zmajkovičovej - Grant “Obnov si kuchyňu alebo jedáleň“, november 2014
Autorka projektu: riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková, spolupráca: Denisa Bandurová

Grant sme síce nezískali, ale vďaka Vašim príspevkom cez portál ludialudom.sk sa nám podarilo vyzbierať sumu 382 EUR, ktorá bola použitá v januári 2015 na čiastočnú rekonštrukciu školskej kuchyne.
Ďakujeme!

----------------------------------

 

strechaMateriál na zateplenie strechy v hodnote 10 000 EUR, darca chce ostať v anonymite, október 2014

 

----------------------------------

 

logo bratislavsky samospravny krajBratislavský samosprávny kraj - Naša škôlka - náš kraj
Projekt: Naša škôlka v novom šate
Autorka projektu: riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková
Dotácia vo výške 5 000 EUR, termín realizácie: júl – august 2014

Cirkevná materská škola G.B. Mollovej v rámci projektu revitalizácie materskej školy „Naša škôlka v novom šate“ realizovala výmenu okien, žalúzií, pribudli nové sieťky na okná, bola urobená prestavba zádveria hlavného vstupného vchodu do MŠ. Celkové náklady dosiahli výšku 33-tisíc eur.

--------------------------------------

 

ROK 2012

logo nadacia tatrabankyNadácia Tatrabanky - Zamestnanecký program DOBRÉ SRDCE 2012, zamestnanec Marek Mokry
Získaný dar vo výške 200 EUR.
Autorka projektu:
riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková

Cieľom projektu je materiálne dobudovanie vonkajšieho prostredia o hrové prvky, ktoré budú slúžiť deťom na športovo – pohybové a relaxačné aktivity, predovšetkým na zlepšenie prípravy najmenších športovcov – škôlkarov tak, aby sa prilákali deti už od 3 – 4 rokov, ku zdravému pohybu a k športovaniu hravou formou. Utvárať návyky smerujúce k zdravému životnému štýlu, k ochrane a podpore zdravia a tak, ponúknuť základný predpoklad prevencie detských civilizačných ochorení. Chceme sa pokúsiť k aktívnemu tráveniu voľného času, dopriať im radosť z pohybu v bezpečnom prostredí školského dvora. Boli zakúpené 3 drevené koníky.

----------------------------------------
 

ROK 2011

logo nadacia tatrabankyNadácia Tatrabanky - Zamestnanecký program DOBRÉ SRDCE 2011, zamestnanec Marek Mokry
Získaný dar vo výške 500 EUR.
Autorka projektu:
riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková

Cirkevná materská škola sa orientuje na výchovno-vzdelávaciu prácu detí predškolského veku v duchu kresťanských hodnôt. Jednou z hlavných priorít je podpora a prevencia zdravého životného štýlu. Cieľom projektu je realizácia hracích a športových prvkov v školskej záhrade ako motivácia k aktívnemu a zmysluplnému pohybu detí MŠ.

------------------------------------

logo nadacia slsp

Nadácia Slovenskej sporiteľne - Zamestnanecký grantový program Euro k euru, zamestnanec Norbert Hlasný

Finančný dar vo výške 1 000 EUR.
Autorka projektu:
riaditeľka CMŠ Iveta Jánošíková

Grant bol založený na princípe darcovstva zamestnancov banky a dcérskych spoločností a spoluúčasti banky formou matchingu 1:2. Znamená to, že k sume, ktorú sme poskytli na realizáciu projektu, pridal Nadačný fond Slovenskej sporiteľne finančnú čiastku v dvojnásobnej výške. Maximálna výška podpory zo strany banky predstavovala 1000 eur.
zamestnanecky grant euro k euruProjekt podalo vedenie MŠ v mene Združenia rodičov MŠ Bílikova so spoluúčasťou 500 EUR. Sme radi, že sme mohli finančné prostriedky 1 500 EUR využiť na revitalizáciu pieskoviska a doplnenie hracích prvkov v školskej záhrade.

logo nadacia volkswagen slovakia