Naša škôlka - náš kraj

logo Bratislavsky samospravny kraj

Naša škôlka - náš kraj
Cirkevná materská škola G.B. Mollovej v rámci projektu revitalizácie materskej školy „Naša škôlka v novom šate“ realizovala výmenu okien, žalúzií, pribudli nové sieťky na okná, bola urobená prestavba zádveria  hlavného vstupného vchodu do MŠ. Celkové náklady dosiahli výšku 33-tisíc eur.
Bratislavský samosprávny kraj nám na to v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj prispel dotáciou v hodnote 5-tisíc eur.
Ďakujeme!

O projekte Naša škôlka - náš kraj
Projekt Naša škôlka – náš kraj prebieha už druhý rok. V tomto roku (2014) podporila župa 76 materských škôl dotáciami spolu vo výške 402 900 eur. V hlavnom meste to bolo 22 škôlok, v seneckom okrese 23, v malackom 20 a v pezinskom okrese 11 škôlok. BSK sa na tejto situácii podieľal v zmysle prijatého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Nový PHSR umožňuje podporovať aj predškolské zariadenia a predškolskú výchovu.

- Hlavným cieľom je zefektívnenie fungovania predškolských zariadení v roku 2014, zriaďovateľom ktorých sú mesta, mestské časti a obce na území Bratislavského samosprávneho kraja, prípadne samotné škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, mestských častí a obcí na území Bratislavského samosprávneho kraja, pokiaľ majú vlastnú právnu subjektivitu. V rámci tejto výzvy súkromné škôlkynemôžu požiadať o dotáciu.
- Za týmto účelom subjekty podávajú žiadosť v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu BSK,
- Dotáciu je možné použiť na bežné výdavky (napr. nákup zariadenia, hračiek, pomôcok a pod.), kapitálové výdavky (napr. stavebné úpravy, rekonštrukcie, výstavba nových priestorov a pod.) ale aj na refundáciu výdavkov už realizovaných v rozpočtovom roku 2014,
- Predpokladaná maximálna požadovaná suma na subjekt je 8 000 €,
- Predkladateľ je povinný predložiť riadne vyplnený formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami (viď. VZN č. 6/2012 ods. 5, § 4),
- V prípade žiadateľov, ktorí podali žiadosť o dotáciu na materské škôlky k dátumu 15.11.2013, bude táto žiadosť automaticky akceptovaná a zaradená na posudzovanie pre túto výzvu
- Vzhľadom na výnimočný stav, (výnimka z VZN č. 6/2012 ods. 7, § 4) je potrebné aby sa doklady z daňového úradu, úradu prace, zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, prikladali už k samotnej žiadosti pri predkladaní žiadosti, resp. aby sa doložili v čo najkratšom čase
- Dotáciu nie je možné v tomto prípade použiť na prenájom priestorov,
- Žiadosti bolo potrebné doručiť na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr do 7.5. 2014.

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
Súbor vzn_6_2012.docx46.07 KB