Február 2020 aktivity v materskej škole

01.02.2020

Pokračuje dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať dopoludnia, spravidla v utorok, v priestoroch CMŠ, v skupinkách. Kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Katka Kubasová.

/Hradené individuálne rodičmi./

04.2. o 15.45h v triede Lienočiek, otvorená hodina pre rodičov, ktorých deti navštevujú tanečný krúžok, deti z triedy Lienočiek.

05. a 12. februára prebieha depistáž detí, v dvoch skupinách – školská zrelosť, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá. Bližšie informácie poskytnú pani uč. v triede Motýlikov.  /Nehradí sa./

10.2. o 9.15h, divadelné predstavenie, „Kapitán Kotvička“, pre deti z triedy Motýlikov a Veveričiek. / Hradené z príspevku ZR./

13.2. fašiangový karneval, všetky triedy, deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábava, súťaže, promenáda v maskách. /Občerstvenie, výzdoba  hradené z príspevku ZR/.

Od 17.2.do 21. 2. JARNÉ PRÁZDNINY, žiadame vopred, nahlásiť neprítomnosť detí v triedach, najmä predškoláci, z dôvodu úhrady stravy v prípade neodhlásenia. / „Obedy zadarmo“/.

24.2. – 6.3., denne od 9.35h do 10.45h prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti, pre prihlásené deti z tried Motýlikov a Veveričiek. Doprava autobusom  zabezpečeným realizátorom kurzu korčuľovania. (Hradené individuálne rodičmi).

25.2. o 9.15h „O lenivom lišiakovi“o 9.15h, interaktívne divadelné predstavenie pre deti z tried Kuriatok a Lienočiek. Hradené z príspevku ZR.