Stravovanie

Poplatok za stravu:
Suma: 1.61 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 1.26/deň poldenné stravovanie, na základe podkladov zo školskej jedálne. Upravené od 1.9.2018.

Predškoláci od 1.1.2019 podľa platnej legislatívy (obed v čiastke 1.20 EUR zdarma) platia 0.41 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 0.06 EUR poldenné stravovanie.

panak stravovanie
Spôsob platby: bankovým prevodom na účet
Číslo účtu (IBAN): SK88 0900 0000 0050 6455 9412 (Slovenská sporiteľňa)
Variabilný symbol: na základe podkladov zo školskej jedálne (spravidla číslo triedy, mesiac, rok – napr. 1062015 – 1.trieda Kuriatka jún 2015)
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
Termín:  uhrádza sa mesiac vopred do 20. v mesiaci

Upozornenie: Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr do 7.30 hod. v deň neprítomnosti do zošita vo svojej šatni alebo telefonicky na tel. čísle 02/64 36 69 61. (po tomto termíne nebude dieťa odhlásené zo stravy) V prípade, ak nestihnete dieťa odhlásiť do 7.30 hod., rodič má možnosť si v ten jeden deň prísť pre obed do svojich vlastných nádob v čase od 11.30 do 12.00 h.

vedúca školskej jedálne: Svetlana Potroková, e-mail: potrokova895@gmail.com  tel.: 02/643 66 961
                                                                                      

jedalny listok