PROGRAM MŠ NA OKTÓBER

01.10.2019
  • Začiatok krúžkovej činnosti

      Oboznamovanie, anglický jazyk /pondelky, stredy, tri skupiny detí / 1.hodina 3.10. streda/
      Spevácky krúžok /utorok – párny 1.hodina 1.10./
      Dramatický krúžok /každý utorok 1.hodina 1.10. 15.35/
      Hviezdička  /štvrtok , 3.hodina 4.10. /
      Predškolák /9.10. streda, doobeda, 1.hodina/


Žiadame uhradiť platby tak, ako ste prihlásili svoje deti na krúžky. V obálke s menom dieťaťa, krúžkom a sumou. Ďakujeme!

  • Triedne stretnutie rodičov:

                                                      7.10. o 17.00 h Motýliky
                                                      7.10. o 17.00 h Lienky
                                                      8.10. o 17.00 h Veveričky
                                                      9.10. o 17.00 h Kuriatka

Prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Ďakujeme.

 

  • 8.10. Svetový deň pošty - Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo. Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu. / trieda Motýliky, Veveričky/
  • 10.10. o 9.30h „Pani úroda“ - poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie, jesennej úrody pánom kaplánom, vo vstupnej hale MŠ.

Deti prinášajú od 2.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, z prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale.

  • 14.10. v MŠ o 9.15h, Divadlo Dunajská Vlnka, ponúka interaktívne predstavenie „Palculienka“. Pre triedy Kuriatka a Lienky.  /hradené z prostriedkov ZR MŠ/.
  • 18.októbra „Milión detí sa modlí ruženec, za jednotu a pokoj“. / všetky triedy/
  • 24.10. 15.15h v MŠ Mesiac úcty k starším –  vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov, z uvedených tried/.
  • 29.10.o 9.00h, deti z tried Kuriatok a Lienok, druhá skupina o 9.45h deti z tried Veveričiek a Motýlikov, prezentácia a beseda o výcviku vodiaceho psíka s pani Katkou.


Celý október zberáme papier, sme zapojení do projektu OLO. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a nechať zviazaný, vo vstupnej hale, pri  železnej lavičke.                        

Ďakujeme!