Veveričky

vevericky

3. trieda: 4 - 5 ročné deti

 - triedna učiteľka Eliška Brejková
 - učiteľka RNDr. Jarmila Filipčíková

trieda vevericky