Výchova k čnostiam: DECEMBER - ŠTEDROSŤ

20.12.2018

• Rodina je najlepším prostredím pre návyk „štedrosti“. Práve tam by sme mali poskytnúť deťom príležitosť k dávaniu a k deleniu sa, hoci aj s malými vecami. Spolunažívanie v rodine ponúka veľa príležitostí pre dieťa, aby bolo štedré k rodičom, súrodencom, k starým rodičom, k bratrancom a sesterniciam.
• Odmala má dieťa vrodenú predispozíciu byť veľkorysý, slúžiť a pomáhať. Je potrebné  usmerňovať tento prirodzený sklon k objaveniu potreby byť veľkorysý a k radosti, ktorú  pri tom pociťuje.
• Malé povinnosti pomáhajú pri výchove k štedrosti a zodpovednosti.

 

3.- 4. ročné deti zvyknú byť egocentrické a inklinujú k privlastňovaniu vecí. Už útleho detstva je potrebné učiť ich podeliť sa.
•  V troch rokoch by mali rozumieť tomu, že ak  niečo druhému dávame, robíme to s radosťou. Tak druhým vyjadrujeme, že ich máme radi.
•  Učíme ich podeliť sa, aby sme  druhých urobili šťastnými. Vďačnosť prejavujeme  úsmevom a nežnosťou.
• Cez hru upevňujme súvislosť slov: dať – láska – radosť – dobrý.
• Poukážme na rôzne možnosti ako sa rozdeliť. Týmto rozvíjame návyk robiť veci v prospech druhých.
4.- 5. ročné deti je dobré učiť ako prejavovať lásku a byť milý k ostatným.
• Treba ich povzbudzovať, aby sa naučili byť štedrí k ľuďom, ktorých majú radi
• Je dôležité ukázať im vzťah medzi: dať s radosťou a mať rád všetkých. A takto si pomaly a postupne budú osvojovať tento návyk ako niečo prirodzené.
• Je dôležité, aby si rodičia aj učitelia všimli námahu detí, keď sú štedré. Napríklad prejaveným úsmevom. To deti motivuje k ešte väčšej štedrosti.
• U 5.- 6. ročných detí sa usilujeme o to, aby sa naučili byť veľkorysí k ľuďom, ktorých majú radi a potešili ich tým.
• Podporujeme, aby sa skutky dávania stali návykom. Aby si uvedomovali vzťah medzi dávaním s radosťou a láskou k druhým. Je dobré, aby si všimli, že dať niečo druhému je znamením lásky medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom majú radi.


Aktivity doma

3- 4. roční – rozdelím sa s druhými
• Nájdite si vhodný obrázok k tejto téme a rozprávajte sa s dieťaťom, aby si uvedomilo dôležitosť podelenia sa o hračky s druhými (súrodencami, bratrancami, kamarátmi).
• Deťom dávajte príležitosť, aby sa často hrávali s inými deťmi a povzbudzujte ich k tomu, aby sa vedeli rozdeliť s druhými.
• Učte deti rozdeliť sa s darčekmi, ktoré dostali: sladkosti, hračky . . .
4.- 5. roční- som so všetkými kamarát
• Pozrite si so svojím dieťaťom vhodný obrázok k téme a porozprávajte sa o tom, prečo je dôležité, aby sme sa spolu hrali. .
• Podporujte u svojho dieťaťa kamarátstvo s inými deťmi (či už na ihrisku, alebo kamaráta pozvite k sebe domov, kde sa môžu spolu hrať).
• Hrajte sa s jeho hračkami. Pri hre podporujte dieťa, aby vedelo požičať aj svoju najobľúbenejšiu hračku.
5.- 6. roční- viem uvoľniť miesto druhým
• Dávajte dieťaťu príležitosti podeliť sa o hračky s kamarátom. Veľa príležitostí prináša život v kruhu rodiny medzi súrodencami.
• Učte dieťa objavovať potreby druhých a navrhnite mu nejakú aktivitu, ktorou by mohol pomôcť druhým (starať sa o súrodenca, pomôcť s domácimi prácami oteckovi alebo mamičke, navštíviť starých ľudí . . .)

 

VÝCHOVA K ČNOSTIAM MESIAC PO MESIACI